“Poznaj inną kulturę” - III, IV

“Poznaj inną kulturę” - III, IV

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 „Poznaj inną kulturę” – wakacje 2021 r.


§1

Informacje ogólne

1. Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Długołęka.

2. Projekt realizowany jest przez Fundację Educational Trip przy współudziale Sołectwa Kamień, sołtyski Kamienia, sołtyski Piecowic oraz sołtysa Godzieszowej. 

3. W ramach projektu „Poznaj inną kulturę” zostaną przeprowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży z zagranicznymi wolontariuszami. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 4 turnusy zajęć dla dzieci i młodzieży, każdy turnus to 5 dni zajęć, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 14:00.

4. Udział w projekcie „Poznaj inną kulturę” jest bezpłatny.

5. Organizatorzy pokrywają koszty wody, przekąsek oraz artykułów używanych w trakcie zajęć. Drugie śniadanie należy zapewnić dziecku we własnym zakresie.


§ 2

Cele projektu

1. Głównym celem projektu jest budowanie wspólnot, społeczności lokalnych wśród dzieci i młodzieży, które będą mogli kontynuować po zakończonym projekcie. 

2. Cele szczegółowe:

a) Stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

b) Stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego. 

c) Rozwijanie sposobów ekspresji uczuć i emocji. 

d) Stworzenie warunków do rozwijania kompetencji społecznych i nawiązywania nowych kontaktów.

e) Poznawanie kultur innych krajów oraz zwiększenie świadomości międzykulturowej poprzez udział w zajęciach wolontariuszy z zagranicy.


§ 3

Termin i miejsce realizacji projektu

1. Zajęcia w ramach projektu „Poznaj inną kulturę” odbywać będą się w 4 następujących terminach i w 3 miejscowościach:

a) I turnus

- data: 05.07 - 09.07.2021, w godzinach 9:00 – 14:00

- miejsce: Kamień, ul. Nefrytowa (teren rekreacyjno-wypoczynkowy oraz boisko sportowe)

- wiek uczestników: 7 – 10 lat

b) II turnus

- data: 12.07 - 16.07.2021, w godzinach 9:00 – 14:00

- miejsce: Kamień, ul. Nefrytowa (teren rekreacyjno-wypoczynkowy oraz boisko sportowe)

- wiek uczestników: 11 – 14 lat

c) III turnus

- data: 02.08 - 06.08.2021, w godzinach 9:00 – 14:00

- miejsce: Piecowice, ul. Stawowa 20 (świetlica wiejska)

- wiek uczestników: 7 – 11 lat

d) IV turnus

- data: 09.08 - 13.08.2021, w godzinach 9:00 – 14:00

- miejsce: Godzieszowa 21 (świetlica wiejska)

- wiek uczestników: 7 – 12 lat

§ 3

Rekrutacja

1. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Długołęka. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się dzieci i młodzież z gminy Długołęka.

2. Do projektu zrekrutowanych zostanie 60 osób, po 15 osób na jeden turnus. W ramach projektu można wziąć udział tylko w jednym turnusie.

3. Zgłoszenie do projektu

a) Zgłoszenia do udziału w projekcie mogą dokonać rodzice/opiekunowie prawni swojego dziecka. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka oraz datę turnusu. Zgłoszenie dziecka do udziału w projekcie można dokonać wyłącznie w terminie podanym poniżej.

b) zgłoszenia na turnus I i II (Kamień) należy przesłać na adres mailowy: poznaj.inna.kulture@gmail.com w terminie od 19.06.2021 r.

c) zgłoszenia na turnus III i IV (Piecowice, Godzieszowa) należy przesłać na adres mailowy: poznaj.inna.kulture@gmail.com w terminie od 17.07.2021 r.

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego: zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na uczestnictwo w projekcie, wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika, zgody na wykorzystanie wizerunku. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do wglądu na stronie: https://educationaltrip.eu/fundacja/quotpoznaj-inna-kulturequot

5. O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń o tej samej godzinie (więcej niż 15 osób) o udziale w projekcie będzie decydować kolejność wpłynięcia zgłoszenia na skrzynkę e-mailową.

6. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane rodzicom/opiekunom prawnym poprzez maila. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostaną mailowo wszystkie niezbędne dokumenty do wypełnienia.


§ 4

Uczestnictwo 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapewnienia dzieciom opieki bezpośrednio po zajęciach i przed ich rozpoczęciem.

2. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka - uczestnika warsztatów do miejsca odbywania się zajęć.

3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka - uczestnika warsztatów do domu rodzice lub opiekunowie są zobowiązani wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie.

4. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika warsztatów są zobligowani do wypełnienia: 

a) zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

b) zgody na uczestnictwo w projekcie, 

c) wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika, 

d) zgody na wykorzystanie wizerunku.

5. Za szkody wyrządzone przez dziecko - uczestnika warsztatów odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.

6. Prowadzona będzie lista obecności uczestników, nieobecność należy zgłaszać. 2 nieobecności pod rząd są równoznacznie z rezygnacją z udziału w warsztatach - miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej.

7. Usunięcie z warsztatów:  w przypadku czynnej agresji w stosunku do innego dziecka/ci lub samowolnego oddalania się od grupy lub rażącego łamania obowiązujących zasad.§ 5

Obowiązki uczestnika

1. Aktywnie uczestniczyć w życiu warsztatów oraz brać czynny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w ciągu dnia.

2. Być dobrym kolegą/ koleżanką w zabawie i rozrywce, w czasie zajęć sportowych, opiekować się młodszymi, służyć im pomocą i radą.

3. Wykonywać skrupulatnie polecenia Prowadzącego, Asystenta i Wolontariuszy.

4. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek.

5. Posiadać ubrania stosowne do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych.

6. Nie oddalać się poza obręb realizacji warsztatów bez zezwolenia prowadzącego zajęcia.

7. Chronić dobro własne i cudze, dbać o jego jakość - ewentualnie koszty uszkodzeń lub zniszczeń pokryć przed zakończeniem warsztatów.

§ 6

 Stan zdrowia uczestnika

1. W warsztatach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, tj. nie występują u nich: gorączka, kaszel, katar, duszności, trudności w oddychaniu, ból gardła.

2. Przed rozpoczęciem każdych zajęć dziecko – uczestnik będzie miał wykonany pomiar temperatury ciała przez Prowadzącego warsztaty. Każdorazowo pomiar zostanie zapisany na liście obecności.

3. Po przybyciu na zajęcia oraz przed rozpoczęciem planowanych aktywności w trakcie warsztatów  dziecko – uczestnik zobowiązany będzie do wykonania dezynfekcji rąk.


§ 6

Inne

1. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub zniszczone przez uczestników podczas  warsztatów. 

2. Organizator zaleca nie przynosić na warsztaty cennych rzeczy, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku ściągania filmów, gier i inne wygenerowane przez dziecko na urządzeniach przyniesionych z domu.

4. W razie potrzeby uczestnik warsztatów może bezpłatnie skorzystać telefonu prowadzącego zajęcia w celu komunikowania się z osobami bliskimi.

5. W trakcie warsztatów obowiązuje zakaz posiadania niebezpiecznych i ostrych przedmiotów i narzędzi.

6. Należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przechodzenia przez jezdnię, poruszania się pieszo po drogach) oraz podczas zabaw, spacerów, wycieczek, w lesie.

7. Nie wolno niszczyć zieleni, płoszyć zwierząt, śmiecić.   

8. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do zmian  w programie zajęć.

9. Dziecko - uczestnika warsztatów można zwolnić z zajęć i opieki tylko za zgodą wychowawcy na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów.

10. Rodzice otrzymują regulamin drogą mailową, a uczestnicy są z nim zapoznawani w pierwszym dniu danego turnusu.


          Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Długołęka Herb Gminy Długołęka  


-----------


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHPrzetwarzanie danych osobowych

1. Warunkiem przystąpienia do projektu „Poznaj inną kulturę” jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu jego poprawnej realizacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy danych osobowych uczestnika projektu oraz jego rodziców/opiekunów prawnych.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Educational Trip z siedzibą w Długołęce przy ul. Kasztanowej 3 w Długołęce, 55-095 Mirków, e-mail: biuro@educationaltrip.eu 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu oraz wymogów nałożonych na Organizatorów w związku z jego wykonaniem, tj. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Poznaj inną kulturę”.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do przystąpienia i udziału w projekcie „Poznaj inną kulturę”.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty zakończenia realizacji  umowy finansowej podpisanej przez Fundacje Educational Trip z Gminą Długołęka.

7. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail biuro@educationaltrip.eu. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych oraz uzupełnienia.

…………………………………………………………….

miejscowość, data

…………………………………………………………….

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Długołęka Herb Gminy Długołęka      


------------------------------------------------------------
ZGODA NA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

w projekcie „Poznaj inną kulturę” organizowanego przez Fundację Educational Trip w terminie…………………………………………………………… w godzinach 9:00 – 14:00.


Mam pełną świadomość, że odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca odbywania zajęć w ramach projektu „Poznaj inną kulturę”.


Oświadczam także, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w projekcie „Poznaj inną kulturę” i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.


Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego:Imię i nazwisko


…………………………………………………………………………..


Relacja z uczestnikiem


…………………………………………………………………………..


Nr tel. kontaktowego


…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………….

miejscowość, data

…………………………………………………………….

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Długołęka Herb Gminy Długołęka      


------------------------------------------------------------------------------------------------------OŚWIADCZENIE


Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka ………………………………………………………………… po zakończeniu warsztatów "Poznaj inną kulturę". Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas samodzielnego powrotu do domu.…………………………………………………………….

miejscowość, data

…………………………………………………………….

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnegoProjekt współfinansowany jest ze środków Gminy Długołęka Herb Gminy Długołęka      


------------------------------------------------------------OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA


1. Oświadczam, że moje dziecko / podopieczny, podopieczna: 

a) w dniu pierwszych zajęć jest zdrowe i nie posiada infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 

b) nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem w okresie 14 dni przez rozpoczęciem zajęć; 

c) jest przygotowane do stosowania  się  do wytycznych i regulaminu uczestnictwa oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny podczas pandemii koronawirusa.


Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatorów kursu gdy nastąpi jakakolwiek zmiana związana z w/w danymi.


2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka podczas zajęć w ramach projektu „Poznaj inną kulturę”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/świadoma iż organizatorzy projektu „Poznaj inną kulturę” nie ponoszą  odpowiedzialności  za  ewentualne  nieszczęśliwe  wypadki  powstałe podczas zajęć.


3. Zobowiązuję  się  do niezwłocznego  odbioru  dziecka w  przypadku  wystąpienia niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).


4. Proszę o podanie informacji na temat stanu zdrowia dziecka

a) specjalne wymagania żywieniowe (m. in. nietolerancje pokarmowe, alergie)


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) choroby przewlekłe, inne ważne informacje o stanie zdrowia


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….

miejscowość, data

…………………………………………………………….

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnegoProjekt współfinansowany jest ze środków Gminy Długołęka Herb Gminy Długołęka      


------------------------------------------------------------------------
OŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU


Ja, niżej podpisany/podpisana …................................................................................................................., zamieszkały/zamieszkała w ….................................................. przy ul. …........................................................., legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym o serii i nr …...................……….., PESEL …..........................., niniejszym

oświadczam

zgodnie z treścią ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), inaczej RODO,  że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ……………………………………………………………………………………….. w formie fotografii wykonanych w związku z uczestniczeniem w zajęciach w ramach projektu „Poznaj inną kulturę” przez Fundację Educational Trip.


Zgoda obejmuje nieodpłatne używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie, wyłącznie na potrzeby Fundacji Educational Trip i dla celów promocji projektu „Poznaj inną kulturę”.


Wykorzystywany wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być także uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Pola eksploatacji wizerunku obejmują wszelkie rozpowszechnianie w mediach elektronicznych lub stronach internetowych, w tym w szczególności na Facebooku: Fundacja Educational Trip, stronie www.educationaltrip.eu.…………………………………………………………….

miejscowość, data

…………………………………………………………….

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Długołęka Herb Gminy Długołęka      

21

szkół

z 11 miast i 6 województw współpracujących z nami

3.2

mln euro

wartość zrealizowanych projektów

38

wniosków

o dofinansowanie

1247

uczniów

mających szansę na zagraniczne praktyki

100

% pozytywnie

rozpatrzonych wniosków