"Smakując angielski" gr. I

FUNDACJA

"Smakując angielski" gr. I

1. "Smakując angielski"


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Smakując angielski”


§1

Informacje ogólne


1. Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Długołęka.

2. Projekt realizowany jest przez Fundację Educational Trip oraz Martynę Stefańską, lektorkę języka angielskiego (zwanymi dalej Organizatorami).

3. W ramach projektu „Smakując angielski” zostanie przeprowadzony 10-tygodniowy kurs z języka angielskiego dla dwóch grup.

4. Zakres  kursu obejmuje:  szkolenie grupowe z  języka  angielskiego  w  wymiarze  20  godzin zegarowych (dwugodzinne spotkanie z lektorką raz w tygodniu), autorskie materiały dydaktyczne oraz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku. 

5. Udział w kursie językowym w projekcie „Smakując angielski” jest bezpłatny.

6. Kampania informacyjna odbywać będzie się w dniach od 08.06 do 10.06.2021. Zgłoszenia można przesyłać w terminie od 11.06.2021 r. od godziny 8:00 do 13.06.2021 r. 


§ 2

Cel i założenia projektu

1. Celem głównym projektu “Smakując angielski” jest rozwój uzdolnień i kompetencji językowych dzieci i młodzieży z Gminy Długołęka.

2. Celami dodatkowymi projektu są:

a) nabycie nowych umiejętności z zakresu języka angielskiego przy wykorzystaniu nieformalnych metod nauczania i bazujących na motywie przewodnim całego cyklu,

b) szerzenie wśród uczestników koncepcji lifelong learning - czyli uczenia się przez całe życie,

c) ukształtowanie świadomości możliwości alternatywnej metody nauki języków obcych (przy wykorzystaniu metod nieformalnych),

d) wyrównanie poziomu wiedzy/kompetencji językowych ze względu na nauczanie zdalne i możliwe wykluczenie techniczne.

§ 3

Termin i miejsce realizacji projektu

1. Zajęcia z języka angielskiego odbywać będą się w terminie od 28.06.2021 r. do 30.08.2021 r.

2. Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się raz w tygodniu w poniedziałek po 120 minut. 

3. Zajęcia odbywać się będą w grupach maksymalnie 12 osobowych.

4. Szczegółowy harmonogram zajęć

a) Gr. 1 - zajęcia stacjonarne: 

- dnia: 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07 o godzinie 15:00 - 17:00

- dnia: 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08 o godzinie 10:00 - 12:00

b) Gr. 2 - zajęcia stacjonarne: 

- dnia: 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07 o godzinie 17:00 - 19:00

- dnia: 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08 o godzinie 12:00 - 14:00

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany dni oraz godziny zajęć po wcześniejszym poinformowaniu uczestników i ich opiekunów o zaistniałej zmianie.

5. Zajęcia odbywać będą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Długołęce (adres: Długołęka, ul. Wiejska 23, 55-095 Mirków).


§ 3

Rekrutacja

1. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Długołęka. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się dzieci i młodzież z gminy Długołęka do lat 16.

2. Do projektu zrekrutowanych zostanie 24 osoby. Zajęcia odbywać się będą w grupach max 12 osobowych.

3. O udziale w projekcie decydować będzie rekrutacja.

Etapy procesu rekrutacji:

a) Pierwszym etapem w procesie rekrutacji jest zgłoszenie uczestnictwa do projektu. Zgłoszenia mogą dokonać rodzice/opiekunowie prawni swojego dziecka na adres mailowy: rekrutacja@educationaltrip.eu. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, imię i nazwisko dziecka oraz adres mailowy dziecka.

b) Po otrzymaniu zgłoszenia i zakończonej rekrutacji, tj. 14.06.2021 r., dziecko otrzyma link z testem online do wypełnienia. Na wypełnienie testu jest ograniczony czas. Test należy wykonać w ciągu 48 godzin od otrzymania maila z testem. Test można wykonać jednokrotnie.

c) Czynnikiem kwalifikującym do udziału w projekcie jest uzyskanie wyniku, na poziomie minimum A2, ze znajomości języka angielskiego na podstawie testu językowego wypełnionego online (udostępnionego przez Organizatorów). 

d) W ramach procesu rekrutacji powstanie lista uczestników zakwalifikowanych i lista rezerwowa.

e) O miejscach na liście zakwalifikowanych decydować będzie kolejność zgłoszeń i uzyskanie minimalnego poziomu A2 z testu językowego.

4. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na uczestnictwo w projekcie, wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika, zgody na wykorzystanie wizerunku.

5. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane uczestnikom poprzez maila.

6. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć na pierwsze zajęcia.

7. W przypadku zrekrutowania niedostatecznej liczby uczestników Organizatorzy zastrzegają możliwość udziału w projekcie uczestników z wynikiem testu poniżej poziomu A2.


§ 4

Uczestnictwo 

1. Mam pełną świadomość, że odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca odbywania zajęć stacjonarnych w ramach kursu językowego „Smakując angielski”.

2. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika zajęć językowych zobligowani są do wypełnienia: 

a) regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,

b) zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c) zgody na uczestnictwo w projekcie, 

d) oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika,

e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

3. Za szkody wyrządzone przez dziecko - uczestnika zajęć językowych odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub zniszczone przez uczestników podczas zajęć językowych. 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku ściągania filmów, gier i inne wygenerowane przez dziecko na urządzeniach przyniesionych z domu.

6. Usunięcie z zajęć językowych: w przypadku czynnej agresji w stosunku do innego dziecka/ci lub samowolnego oddalania się od grupy lub rażącego łamania obowiązujących zasad.

7. Część zajęć będzie odbywać się w oparciu o narzędzia online: np. gry online, Quizlecie, Kahoot, Baamboozle. W związku z tym zalecamy by uczestnik mógł zabrać ze sobą telefon komórkowy (nie jest to wymóg konieczny).


§ 6

Obowiązki i prawa uczestnika

1. Udział na zajęciach jest obowiązkowy (obecność będzie sprawdzana na zajęciach).

2. Uczestnik ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w trakcie całego kursu językowego. Nieobecności  nie można wykorzystać na pierwszych zajęciach.

3. Uczestnik ma obowiązek: 

a) aktywnie przygotowywać się oraz uczestniczyć w zajęciach,

b) samodzielnie podnosić swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego (korzystając z materiałów przygotowanych przez lektorkę oraz aktywne korzystanie z grupy na Facebooku), 

c) przystępować do testów w terminach i miejscu wyznaczonych przez Organizatorów, 

d) założyć teczkę na materiały, które uczestnicy będą otrzymywać od lektorki oraz notatnik/zeszyt 16 kartkowy.

4. W zajęciach językowych mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, tj. nie występują u nich: gorączka, kaszel, katar, duszności, trudności w oddychaniu, ból gardła.

5. Po przybyciu na zajęcia uczestnik zobowiązany będzie do wykonania dezynfekcji rąk.

6. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek.

7. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad koleżeństwa, wzajemnego szacunku i tolerancji w stosunku do współuczestników.

8. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać Classroom rules, czyli wewnętrznych zasad współpracy opracowanych wspólnie w trakcie pierwszych zajęć.


§ 8

Inne  

1. W razie potrzeby, uczestnik zajęć językowych, może bezpłatnie skorzystać z telefonu lektorki w celu skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi.

2. W trakcie zajęć językowych obowiązuje zakaz posiadania niebezpiecznych i ostrych przedmiotów i narzędzi.   

3. Organizatorzy zajęć językowych zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie oraz programie zajęć po wcześniejszym poinformowaniu uczestników i ich opiekunów o zaistniałej zmianie.……………………………………………………………….

miejscowość, data


……………………………………………………………….

miejscowość, data
………………………………………………………………. 

podpis uczestnika/uczestniczki
………………………………………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego
Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Długołęka Herb Gminy Długołęka    


-------------------------------------------------------------------------------------------------


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Przetwarzanie danych osobowych

1. Warunkiem przystąpienia do projektu „Smakując angielski” jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu jego poprawnej realizacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy danych osobowych uczestnika projektu oraz jego rodziców/opiekunów prawnych.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) Fundacja Educational Trip z siedzibą w Długołęce przy ul. Kasztanowej 3 w Długołęce, 55-095 Mirków, e-mail: biuro@educationaltrip.eu 

b) Martyna Stefańska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gazowej 40/5, 50-513 Wrocław, e-mail: stefanska.martyna@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu oraz wymogów nałożonych na Organizatorów w związku z jego wykonaniem, tj. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Smakując angielski”.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do przystąpienia i udziału w projekcie „Smakując angielski”.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty zakończenia realizacji  umowy finansowej podpisanej przez Fundacje Educational Trip z Gminą Długołęka.

7. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail biuro@educationaltrip.eu. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych oraz uzupełnienia.

…………………………………………………………….

miejscowość, data

…………………………………………………………….

miejscowość, data…………………………………………………………….

czytelny podpis uczestnika/uczestniczki…………………………………………………………….

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnegoProjekt współfinansowany jest ze środków Gminy Długołęka Herb Gminy Długołęka    -------------------------------------------------------------------------------------------------


ZGODA NA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

w 10-tygodniowym kursie nauki języka angielskiego w ramach projektu „Smakując angielski” organizowanego przez Fundację Educational Trip i Martynę Stefańską.


Wyrażam zgodę na przyłączenie mojego dziecka do zamkniętej grupy na Facebooku oraz na korzystanie z własnego telefonu komórkowego/tabletu podczas zajęć.


Mam pełną świadomość, że odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca odbywania zajęć stacjonarnych w ramach kursu językowego „Smakując angielski”.Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego:Imię i nazwisko


…………………………………………………………………………..


Relacja z uczestnikiem


…………………………………………………………………………..


Nr tel. kontaktowego


…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………….

miejscowość, data

…………………………………………………………….

miejscowość, data…………………………………………………………….

czytelny podpis uczestnika/uczestniczki…………………………………………………………….

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Długołęka Herb Gminy Długołęka    -------------------------------------------------------------------------------------------------


OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA


1. Oświadczam, że moje dziecko / podopieczny, podopieczna: 

a) w dniu pierwszych zajęć jest zdrowe i nie posiada infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 

b) nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem w okresie 14 dni przez rozpoczęciem zajęć; 

c) jest przygotowane do stosowania  się  do wytycznych i regulaminu uczestnictwa oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny podczas pandemii koronawirusa.


Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatorów kursu gdy nastąpi jakakolwiek zmiana związana z w/w danymi.


2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka podczas zajęć stacjonarnych w ramach projektu „Smakując angielski”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/świadoma iż organizatorzy projektu „Smakując angielski” nie ponoszą  odpowiedzialności  za  ewentualne  nieszczęśliwe  wypadki  powstałe podczas zajęć.


3. Zobowiązuję  się  do niezwłocznego  odbioru  dziecka w  przypadku  wystąpienia niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
…………………………………………………………….

miejscowość, data

…………………………………………………………….

miejscowość, data…………………………………………………………….

czytelny podpis uczestnika/uczestniczki…………………………………………………………….

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnegoProjekt współfinansowany jest ze środków Gminy Długołęka Herb Gminy Długołęka    -------------------------------------------------------------------------------------------------


OŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU


Ja, niżej podpisany/podpisana …................................................................................................................., zamieszkały/zamieszkała w ….................................................. przy ul. …........................................................., legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym o serii i nr …...................……….., PESEL …..........................., niniejszym

oświadczam

zgodnie z treścią ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), inaczej RODO,  że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ……………………………………………………………………………………….. w formie fotografii wykonanych w związku z uczestniczeniem w kursie językowym w ramach projektu „Smakując angielski” przez Fundację Educational Trip oraz firmę Martyna Stefańska.


Zgoda obejmuje nieodpłatne używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie, wyłącznie na potrzeby Fundacji Educational Trip oraz firmy Martyna Stefańska i dla celów promocji projektu „Smakując angielski”.


Wykorzystywany wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być także uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Pola eksploatacji wizerunku obejmują wszelkie rozpowszechnianie w mediach elektronicznych lub stronach internetowych, w tym w szczególności na Facebooku Fundacji Educational Trip, Facebooku Martyny Stefańskiej, stronie www.educationaltrip.eu oraz https://stefanskamartyna.pl/…………………………………………………………….

miejscowość, data

…………………………………………………………….

miejscowość, data…………………………………………………………….

czytelny podpis uczestnika/uczestniczki…………………………………………………………….

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Długołęka Herb Gminy Długołęka    
21

szkół

z 11 miast i 6 województw współpracujących z nami

3.2

mln euro

wartość zrealizowanych projektów

38

wniosków

o dofinansowanie

1247

uczniów

mających szansę na zagraniczne praktyki

100

% pozytywnie

rozpatrzonych wniosków