"Smakując angielski - edycja 3"

Dokumenty rekrutacyjne: 

"Smakując angielski - edycja 3"Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Smakując angielski-edycja 3”

§1
Informacje ogólne
1. Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Długołęka.
2. Projekt realizowany jest przez Fundację Educational Trip oraz Martynę Stefańską, lektorkę języka angielskiego (zwanymi dalej Organizatorami).
3. W ramach projektu „Smakując angielski-edycja 3” zostanie przeprowadzony kurs z języka angielskiego.
4. Zakres  kursu obejmuje:  szkolenie grupowe z  języka  angielskiego  w  wymiarze  20  godzin zegarowych (dwugodzinne spotkanie z lektorką  dwa razy w tygodniu), autorskie materiały dydaktyczne oraz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku.
5. Udział w kursie językowym w projekcie „Smakując angielski-edycja 3” jest bezpłatny.
6. Kampania informacyjna odbywać będzie się w dniu 11.09.2022 r. Zgłoszenia można przesyłać w terminie od 18.09.2023 r od godz. 8:00 do 20.09.2023 r. do godz. 24.00.

§ 2
Cel i założenia projektu
1. Celem głównym projektu “Smakując angielski - edycja 3” jest rozwój uzdolnień i kompetencji językowych dzieci i młodzieży z Gminy Długołęka.
2. Celami dodatkowymi projektu są:
a) nabycie nowych umiejętności z zakresu języka angielskiego przy wykorzystaniu nieformalnych metod nauczania i bazujących na motywie przewodnim całego cyklu,
b) szerzenie wśród uczestników koncepcji lifelong learning - czyli uczenia się przez całe życie,
c) ukształtowanie świadomości możliwości alternatywnej metody nauki języków obcych (przy wykorzystaniu metod nieformalnych),
d) wyrównanie poziomu wiedzy/kompetencji językowych ze względu na nauczanie zdalne i możliwe wykluczenie techniczne.


§ 3
Termin i miejsce realizacji projektu
1. Zajęcia z języka angielskiego odbywać będą się w terminie od 13.10.2023 do 17.11.2023 r.
2. Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki po 120 minut.
3. Zajęcia odbywać się będą w grupie maksymalnie 12 osobowej.
4. Szczegółowy harmonogram zajęć
I 13.10.2023 piątek
II 16.10.2023 poniedziałek
III 20.10.2023 piątek
IV 23.10.2023 poniedziałek
V  27.10.2023 piątek
VI 30.10.2023 poniedziałek
VII 6.11.2023 poniedziałek
VIII 10.11.2023 piątek
IX 13.11.2023 poniedziałek
X 17.11.2023 piątek

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany dni oraz godziny zajęć po wcześniejszym poinformowaniu uczestników i ich opiekunów o zaistniałej zmianie.
5. Zajęcia odbywać będą się w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie, ul. Szkolna 3, 55-093 Kiełczów.

§ 4
Rekrutacja
1. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Długołęka. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się dzieci i młodzież z gminy Długołęka do lat 16.
2. Do projektu zrekrutowanych zostanie 12 osób.
3. W projekcie nie mogą brać udziału uczestnicy, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach projektu „Smakując angielski”.
3. O udziale w projekcie decydować będzie rekrutacja.
Etapy procesu rekrutacji:
a) Pierwszym etapem w procesie rekrutacji jest zgłoszenie uczestnictwa do projektu. Zgłoszenia mogą dokonać rodzice/opiekunowie prawni swojego dziecka na adres mailowy: biuro@educationaltrip.eu.
W zgłoszeniu należy podać:
•    imię i nazwisko rodzica oraz dziecka,
•    adres e-mail dziecka, wiek dziecka,
•    telefon kontaktowy mama/tata/opiekun prawny.
b) Po otrzymaniu zgłoszenia i zakończonej rekrutacji - 21.09.2022 r., dziecko otrzyma link z testem online do wypełnienia. Na wypełnienie testu jest ograniczony czas. Test należy wykonać w ciągu 48 godzin od otrzymania maila z testem. Test można wykonać jednokrotnie.
c) Czynnikiem kwalifikującym do udziału w projekcie jest uzyskanie wyniku, na poziomie minimum A2, ze znajomości języka angielskiego na podstawie testu językowego wypełnionego online (udostępnionego przez Organizatorów).
d) W ramach procesu rekrutacji powstanie lista uczestników zakwalifikowanych i lista rezerwowa.
e) O miejscach na liście zakwalifikowanych decydować będzie kolejność zgłoszeń i uzyskanie minimalnego poziomu A2 z testu językowego.
4. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na uczestnictwo w projekcie, wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika, zgody na wykorzystanie wizerunku.
5. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane uczestnikom poprzez maila.
6. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć na pierwsze zajęcia.
7. W przypadku zrekrutowania niedostatecznej liczby uczestników Organizatorzy zastrzegają możliwość udziału w projekcie uczestników z wynikiem testu poniżej poziomu A2.

§ 5
Uczestnictwo
1. Rodzic ma pełną świadomość, że odpowiada za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca odbywania zajęć stacjonarnych w ramach kursu językowego „Smakując angielski-edycja 3”.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika zajęć językowych zobligowani są do wypełnienia i podpisania:
a) regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,
b) zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c) zgody na uczestnictwo w projekcie,
d) oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika,
e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
3. Za szkody wyrządzone przez dziecko - uczestnika zajęć językowych odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub zniszczone przez uczestników podczas zajęć językowych.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku ściągania filmów, gier i inne wygenerowane przez dziecko na urządzeniach przyniesionych z domu.
6. Organizatorzy mogą usunąć uczestnika z zajęć językowych: w przypadku czynnej agresji w stosunku do innego dziecka/ci lub samowolnego oddalania się od grupy lub rażącego łamania obowiązujących zasad.
7. Część zajęć będzie odbywać się w oparciu o narzędzia online: np. gry online, Quizlecie, Kahoot, Baamboozle. W związku z tym zalecamy by uczestnik mógł zabrać ze sobą telefon komórkowy (nie jest to wymóg konieczny).


§ 6
Obowiązki i prawa uczestnika
1. Udział w zajęciach jest obowiązkowy (obecność będzie sprawdzana na zajęciach).
2. Uczestnik ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w trakcie całego kursu językowego. Nieobecności  nie można wykorzystać na pierwszych zajęciach.
3. Uczestnik ma obowiązek:
a) aktywnie przygotowywać się oraz uczestniczyć w zajęciach,
b) samodzielnie podnosić swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego (korzystając z materiałów przygotowanych przez lektorkę oraz aktywne korzystanie z grupy na Facebooku),
c) przystępować do testów w terminach i miejscu wyznaczonych przez Organizatorów,
d) założyć teczkę na materiały, które uczestnicy będą otrzymywać od lektorki oraz notatnik/zeszyt 16 kartkowy.
4. W zajęciach językowych mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, tj. nie występują u nich: gorączka, kaszel, katar, duszności, trudności w oddychaniu, ból gardła.
5. Po przybyciu na zajęcia uczestnik zobowiązany będzie do wykonania dezynfekcji rąk.
6. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek.
7. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad koleżeństwa, wzajemnego szacunku i tolerancji w stosunku do współuczestników.
8. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać Classroom rules, czyli wewnętrznych zasad współpracy opracowanych wspólnie w trakcie pierwszych zajęć.

§ 7
Inne  
1. W razie potrzeby, uczestnik zajęć językowych, może bezpłatnie skorzystać z telefonu lektorki w celu skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi.
2. W trakcie zajęć językowych obowiązuje zakaz posiadania niebezpiecznych i ostrych przedmiotów i narzędzi.   
3. Organizatorzy zajęć językowych zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie oraz programie zajęć po wcześniejszym poinformowaniu uczestników i ich opiekunów o zaistniałej zmianie.


……………………………………………………………….
miejscowość, data
    ……………………………………………………………….
miejscowość, data


……………………………………………………………….
podpis uczestnika/uczestniczki
    
……………………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych
1. Warunkiem przystąpienia do projektu „Smakując angielski-edycja 3” jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu jego poprawnej realizacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy danych osobowych uczestnika projektu oraz jego rodziców/opiekunów prawnych.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
a) Fundacja Educational Trip z siedzibą w Długołęce przy ul. Kasztanowej 3 w Długołęce, 55-095 Mirków, e-mail: biuro@educationaltrip.eu
b) Martyna Stefańska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gazowej 40/5, 50-513 Wrocław, e-mail: stefanska.martyna@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu oraz wymogów nałożonych na Organizatorów w związku z jego wykonaniem, tj. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Smakując angielski-edycja 3”.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do przystąpienia i udziału w projekcie „Smakując angielski-edycja 3”.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty zakończenia realizacji  umowy finansowej podpisanej przez Fundacje Educational Trip z Gminą Długołęka.
7. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail biuro@educationaltrip.eu. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych oraz uzupełnienia.
…………………………………………………………….
miejscowość, data    …………………………………………………………….
miejscowość, data


…………………………………………………………….
czytelny podpis uczestnika/uczestniczki   

…………………………………………………………….
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA NA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
w kursie nauki języka angielskiego w ramach projektu „Smakując angielski- edycja 3” organizowanego przez Fundację Educational Trip i Martynę Stefańską.

Wyrażam zgodę na przyłączenie mojego dziecka do zamkniętej grupy na Facebooku oraz na korzystanie z własnego telefonu komórkowego/tabletu podczas zajęć.

Mam pełną świadomość, że odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca odbywania zajęć stacjonarnych w ramach kursu językowego „Smakując angielski-edycja 3”.


Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego:


Imię i nazwisko   
…………………………………………………………………………..

Relacja z uczestnikiem   
…………………………………………………………………………..

Nr tel. kontaktowego   
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….
miejscowość, data    …………………………………………………………….
miejscowość, data


…………………………………………………………….
czytelny podpis uczestnika/uczestniczki   

…………………………………………………………….
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA

1. Oświadczam, że moje dziecko / podopieczny, podopieczna w dniu pierwszych zajęć jest zdrowe i nie posiada infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatorów kursu gdy nastąpi jakakolwiek zmiana związana z w/w danymi.

2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka podczas zajęć stacjonarnych w ramach projektu „Smakując angielski-edycja 3”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/świadoma iż organizatorzy projektu „Smakując angielski-edycja 3” nie ponoszą  odpowiedzialności  za  ewentualne  nieszczęśliwe  wypadki  powstałe podczas zajęć.

3. Zobowiązuję  się  do niezwłocznego  odbioru  dziecka w  przypadku  wystąpienia niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).…………………………………………………………….
miejscowość, data    …………………………………………………………….
miejscowość, data


…………………………………………………………….
czytelny podpis uczestnika/uczestniczki   

…………………………………………………………….
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnegoOŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisany/podpisana …................................................................................................................., zamieszkały/zamieszkała w ….................................................. przy ul. …........................................................., , PESEL ….............................................., niniejszym
oświadczam
zgodnie z treścią ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), inaczej RODO,  że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ……………………………………………………………………………………….. w formie fotografii wykonanych w związku z uczestniczeniem w kursie językowym w ramach projektu „Smakując angielski-edycja 3” przez Fundację Educational Trip oraz firmę Martyna Stefańska.

Zgoda obejmuje nieodpłatne używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie, wyłącznie na potrzeby Fundacji Educational Trip oraz firmy Martyna Stefańska i dla celów promocji projektu „Smakując angielski-edycja 3”.

Wykorzystywany wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być także uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Pola eksploatacji wizerunku obejmują wszelkie rozpowszechnianie w mediach elektronicznych lub stronach internetowych, w tym w szczególności na Facebooku Fundacji Educational Trip, Facebooku Martyny Stefańskiej, stronie www.educationaltrip.eu oraz https://stefanskamartyna.pl/


…………………………………………………………….
miejscowość, data    …………………………………………………………….
miejscowość, data


…………………………………………………………….
czytelny podpis uczestnika/uczestniczki   

…………………………………………………………….
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


21

szkół

z 11 miast i 6 województw współpracujących z nami

3.2

mln euro

wartość zrealizowanych projektów

38

wniosków

o dofinansowanie

1247

uczniów

mających szansę na zagraniczne praktyki

100

% pozytywnie

rozpatrzonych wniosków