Erasmus+

Erasmus+

Cel programu Erasmus+

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

źródło:https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/informacje-o-programie

Niektóre korzyści wynikające z programu

Zdobycie międzynarodowego

Zdobycie międzynarodowego doświadczenia

Poprawa umiejętności

Poprawa umiejętności językowych

Intensywniejszy rozwój

Intensywniejszy rozwój osobisty

Lepsze umiejętności

Lepsze umiejętności komunikacyjne

Większa motywacja

Większa motywacja do nauki

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

źródło:https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/informacje-o-programie

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Projekty realizowane w Akcji 1. Mobilność edukacyjna, w  sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, mają na celu wspieranie mobilności uczniów i absolwentów, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, kadry zarządzającej w placówkach oświatowych i pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wspierają one rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych oraz działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

źródło: https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-1-ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe


ERASMUS+ KORZYŚCI DLA SZKÓŁ I UCZNIÓW


Uczniowie Państwa szkoły:

 • wyjadą na praktyki zagraniczne i zdobędą międzynarodowe doświadczenia zawodowe i osobiste,
 • poprawią poziom języka angielskiego,
 • rozwiną kompetencje miękkie tj.: komunikatywność, współpraca w grupie, zarządzanie sobą w czasie, samodzielność, odpowiedzialność,
 • pobudzą chęć do rozwoju osobistego,
 • staną się bardziej tolerancyjni,
 • wzrośnie ich motywacja do nauki.

Państwa szkoła:

 • zwiększy atrakcyjność dla potencjalnych kandydatów,
 • wzmocni współpracę w regionie oraz ze środowiskiem lokalnym,
 • zyska doświadczenie w realizacji projektów unijnych,
 • umożliwi kadrze szansę na rozwój,
 • podniesie europejski wymiar.
21

szkół

z 11 miast i 6 województw współpracujących z nami

3.2

mln euro

wartość zrealizowanych projektów

38

wniosków

o dofinansowanie

1247

uczniów

mających szansę na zagraniczne praktyki

100

% pozytywnie

rozpatrzonych wniosków